Andrychów (gw), Zagórnik

Działka na sprzedaż

Opis nieruchomości

Zagórnik gm. Andrychów, działka budowlana 863 m2.  Szerokość frontu działki przylegającej do drogi gminnej wynosi 60 m.  Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oznaczona jako MN3 z możliwością zabudowy jednorodzinnej MN1 maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy nie może przekroczyć 35% działki budowlanej, b) wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być niższy niż 55% działki budowlanej.
Media: prąd, woda, gaz i kanalizacja miejska.
Poniżej link do uchwały gminy dostępnej pod adresem:  
https://mpzp.igeomap.pl/doc/wadowice/andrychow/22.pdf

Szczegóły oferty: +48 730 370 993
Tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej - MN3:

podstawowe przeznaczenie dzia³ek budowlanych planu - zabudowa mieszkaniowa zagrodowa po³o¿ona w terenach zurbanizowanych, z przynale¿nym zagospodarowaniem terenu.

1) Nakazy:

a) za dzia³kê budowlan¹ planu przyjmuje siê istniej¹ce dzia³ki

budowlane planu z zabudow¹ odpowiadaj¹c¹ przeznaczeniu MN3, po³o¿one w terenach zurbanizowanych, plan

nie okreœla ani nie ogranicza ich wielkoœci;

b) obowi¹zuj¹ce parametry przeznaczenia podstawowego:

b1) procent terenów zabudowanych, Pz = do 40%,

b2) procent terenów biologicznie czynnych, Pb = od 40%

wzwy¿,

b3) wskaŸnik intensywnoœci zabudowy, In = do 0,5;

c) dachy w budynkach przebudowywanych i nowych, dwu

lub wielospadowe o nachyleniu od 20 do 45 stopni, dotyczy g³ównych po³aci dachu,

d) zabezpieczenie dzia³ek budowlanych wraz z ich zagospodarowaniem przed niekontrolowanym sp³ywem sezonowych wód powierzchniowych,

e) pozostawienie istniej¹cej zieleni leœnej,

f) zieleñ rekreacyjna i towarzysz¹ca obiektom budowlanym,

w tym np.: ogrody i sady.

2) Zakazy:

a) realizacja zabudowy zagrodowej na nowych niezabudowanych w dniu wejœcia w ¿ycie planu dzia³kach budowlanych planu.

3) Dopuszczenia:

a) w granicach ka¿dej dzia³ki budowlanej planu po³o¿onej

w terenach MN3, mo¿liwoœæ prowadzenia dzia³alnoœci go-

— 10351 —

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 361 Poz. 2371

spodarczej, w pomieszczeniach zintegrowanych z budynkiem lub w budynkach wolnostoj¹cych, pod warunkiem i¿:

a1) wielkoœæ i gabaryty dzia³ki budowlanej planu bêd¹

gwarantowaæ w³aœciw¹ obs³ugê funkcji dopuszczonych, w zakresie: dojazdów, dostaw pojazdami poni-

¿ej 3,5 t, miejsc parkingowych, sk³adowania odpadów,

a2) prowadzona dzia³alnoœæ gospodarcza nie bêdzie

przedsiêwziêciem mog¹cym znacz¹co oddzia³ywaæ na

œrodowisko wymagaj¹cym obligatoryjnego sporz¹-

dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko, lub

dla którego obowi¹zek sporz¹dzenia raportu o oddzia-

³ywaniu na œrodowisko mo¿e byæ wymagany, niedopuszczonym z uwagi na zdefiniowane w rozdziale 8

zasady ochrony œrodowiska,

b) przekszta³cenie funkcjonalne i przestrzenne istniej¹cej i dopuszczonej do zachowania zabudowy zagrodowej w tereny o przeznaczeniu podstawowym MN1 i/lub MN2 z zachowaniem ustaleñ obowi¹zuj¹cych dla nich,

c) w granicach czêœci nieruchomoœci bêd¹cej dzia³k¹ budowlan¹ planu o przeznaczeniu MN3 dopuszcza siê wydzielenie nowych dzia³ek budowlanych planu o przeznaczeniu

MN1 lub MN2, pod warunkiem i¿ spe³nione bêd¹ wszystkie pozosta³e ustalenia planu,

d) w granicach czêœci nieruchomoœci przynale¿nej do MN3,

dopuszcza siê wydzielanie nowych dzia³ek pod warunkiem wykorzystywania ich jako tereny R lub ZP2,

e) zabudowa gospodarcza zwi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ rolnicz¹,

f) dachy p³askie oraz wielospadowe dla budynków gospodarczych, produkcyjnych i pomocniczych,

g) lokalizacja nowych obiektów gospodarczych zwi¹zanych

z produkcj¹ roln¹ - zgodnie z ich ustawow¹ definicj¹,

o wysokoœci budynku do 5 m i indywidualnym rozwi¹zaniem dachu,

h) dopuszczenie szklarniowych upraw gruntowych, ogrodniczych pod warunkiem zagwarantowania im odpowiedniej do skali produkcji obs³ugi komunikacyjnej i infrastrukturalnej nie koliduj¹cej z s¹siedni¹ zabudow¹ mieszkaniow¹.

§ 30

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zorganizowanej - MN4: podstawowe przeznaczenie dzia³ek budowlanych planu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem lokalizacji dodatkowych funkcji zwi¹zanych z ró¿-

nymi formami dzia³alnoœci gospodarczej, których ³¹czna powierzchnia ca³kowita nie przekracza 30% powierzchni ca³kowitej budynku mieszkalnego, z przynale¿nym zagospodarowaniem terenu odnosz¹ce siê do nastêpuj¹cych przypadków:

1) w przypadku realizacji przez wnioskodawcê pozwolenia na

budowê zabudowy MN4 w granicach ca³ego wyznaczonego

na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi terenu, obowi¹-

zuje przed³o¿enie kompleksowego projektu zagospodarowania terenu wraz z przebiegiem projektowanych dróg wewnêtrznych oraz infrastruktury technicznej, a tak¿e projektów budowlanych poszczególnych obiektów, z zagwarantowaniem dostêpu terenu MN4 do dróg publicznych oraz sieci

we wskazanych na rysunku planu miejscach,

2) w przypadku realizacji przez wnioskodawcê pozwolenia na

budowê zabudowy MN4 w granicach pojedynczej dzia³ki lub

kilku dzia³ek, obowi¹zuje przed³o¿enie projektu zagospodarowania dzia³ek bêd¹cych przedmiotem wyst¹pienia o pozwolenie na budowê wraz z zagwarantowaniem dostêpu do

drogi publicznej poprzez projektowan¹ drogê wewnêtrzn¹.

1) Nakazy:

a) dzia³ka budowlana planu winna spe³niaæ: dla zabudowy

bliŸniaczej oraz wolnostoj¹cej wymogi minimalnych szerokoœci i powierzchni: od 16 m i od 800 m2

,

b) obowi¹zuj¹ce parametry:

b1) procent terenów zabudowanych Pz - do 30%,

b2) procent terenów biologicznie czynnych Pb - od 55%

wzwy¿,

b3) wskaŸnik intensywnoœci zabudowy, In = do 0,6,

c) dachy - dwu lub wielospadowe o nachyleniu 25-45 stopni - dotyczy g³ównych po³aci dachu w budynkach mieszkalnych,

d) indywidualne rozwi¹zanie gospodarki wodno - œciekowej, przez zainteresowane strony,

e) pozostawienie istniej¹cej zieleni leœnej.

2) Zakazy:

a) budowa na dzia³ce budowlanej planu gara¿y powy¿ej

dwóch stanowisk, dotyczy zarówno gara¿y wolnostoj¹-

cych jak i zintegrowanych z bry³¹ budynku.

3) Dopuszczenia:

a) w granicach ka¿dej dzia³ki budowlanej planu po³o¿onej

w terenach MN4, mo¿liwoœæ prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej nie zwi¹zanej z rolnictwem, w pomieszczeniach

zintegrowanych z budynkiem mieszkalnym, których powierzchnia ca³kowita nie przekracza 30% powierzchni tego

budynku, pod warunkiem i¿:

a1) wielkoœæ i gabaryty dzia³ki budowlanej planu bêd¹

gwarantowaæ w³aœciw¹ obs³ugê funkcji dopuszczonych, w zakresie: dojazdów, dostaw pojazdami poni-

¿ej 3,5 t, miejsc parkingowych, sk³adowania odpadów,

a2) prowadzona dzia³alnoœæ gospodarcza nie bêdzie

przedsiêwziêciem: mog¹cym znacz¹co oddzia³ywaæ

na œrodowisko wymagaj¹cym obligatoryjnego sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko, lub

dla którego obowi¹zek sporz¹dzenia raportu o oddzia-

³ywaniu na œrodowisko mo¿e byæ wymagany, niedopuszczonym z uwagi na zdefiniowane w rozdziale 8

zasady ochrony œrodowiska,

b) we wskazanych terenach - w rozdziale 3, w poszczególnych tabelach - kolumna 3, przewiduje siê mo¿liwoœæ:

b1) przeznaczenia dzia³ek budowlanych planu wy³¹cznie

na dopuszczone przeznaczenia UU, z zastrze¿eniem,

i¿ bêd¹ dla nich obowi¹zywa³y: co najmniej minimalne wielkoœci dzia³ek oraz obowi¹zuj¹ce parametry Pz,

Pb i In, ustalone dla przeznaczenia podstawowego

MN4 oraz pozosta³e nakazy, zakazy i dopuszczenia zdefiniowane dla ww przeznaczenia,

b2) przeznaczenia dzia³ek budowlanych planu wy³¹cznie

na przeznaczenia US2, ZP1,

c) lokalizacja drugiego budynku mieszkalnego typu MN4,

pod warunkiem, i¿ lokalizacja zabudowy nie bêdzie kolidowaæ z istniej¹cym zagospodarowaniem i zabudow¹

na dzia³ce budowlanej planu oraz na dzia³kach s¹siednich, powierzchnia jej bêdzie co najmniej dwukrotnie

wiêksza od podanych powierzchni minimalnych oraz spe³-

nione bêd¹ pozosta³e ustalenia obowi¹zuj¹ce dla przeznaczenia MN4,

d) istniej¹ca zabudowa zagrodowa MN3 na terenach MN4

mo¿e zostaæ utrzymana, tereny te mog¹ podlegaæ przekszta³ceniom funkcjonalnym i przestrzennym, zmieniaj¹c

siê stopniowo w tereny typu MN1, MN4, w tych przypadkach winny dla nich obowi¹zywaæ ustalenia odpowiednie

dla tych przeznaczeñ,

e) lokalizacja dodatkowego pomocniczego budynku lub pomieszczeñ innych, nie zwi¹zanych z przeznaczeniem pod-

— 10352 —

Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 361 Poz. 2371

stawowym i dopuszczonym, takich jak wolnostoj¹cy lub

przybudowany gara¿, o powierzchni ca³kowitej do 30 m2

,

wysokoœci budynków do 5 m,

f) dachy p³askie oraz wielospadowe dla budynków gospodarczych, produkcyjnych i pomocniczych,

g) drogi wewnêtrzne w tym œcie¿ki piesze i rowerowe, w formie wydzielonych dzia³ek

Nota prawna

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji.

Szczegóły oferty

Symbol oferty BS5-GS-286256
Powierzchnia 863,00 m²
Przeznaczenie działki budowlana
Standard
Wymiary działki 25 x 34 m
Stan prawny własność
Zagosp. działki niezagospodarowana
Ukształtowanie działki lekko nachylona
Kształt działki wielokąt
Ogrodzenie działki brak
Gaz jest
Woda jest
Dojazd asfalt
Otoczenie działki zabudowane
Odległość do komunikacji publicznej [m] 300 m
Odl. do sklepu [m] 100 m
Odl. do szkoły [m] 300 m
Odl. do przedszkola [m] 1 000 m
Prąd jest
Kanalizacja miejska

Lokalizacja

Kalkulator kredytowy

PLN
%
Wysokość raty

Kalkulator kosztów

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
%
PLN
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna (opłata notarialna)
VAT od taksy notarialnej (opłaty notarialnej)
Wniosek do WKW
VAT od wniosku do WKW
Prowizja agencji nieruchomości
VAT od prowizji agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego - około
RAZEM (cena + opłaty)

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Trwa wysyłanie...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem